دیوید ممت

ناف سیاست را با دروغ بریده‌اند و اگر یک دروغ به اندازۀ کافی بزرگ باشد، باور می‌شود. بری لوینسون یهودی‌تبار…